post

Przypominamy o walnym zebraniu K.S. Karpaty Krosno

W poniedziałek 24 czerwca o godzinie 17:00 zaplanowane jest pierwsze podejście do Walnego Zebrania Zarządu K.S. Karpaty Krosno.


Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego „KARPATY” Krosno, w dniu 24.06.2019 r.

Porządek i harmonogram obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Powołanie przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. Przyjecie porządku obrad,
 4. Powołanie komisji, a) Mandatowo – Skrutacyjnej, b) Uchwał i Wniosków
 5. Stwierdzenie Przez Komisję Mandatową ważności obrad Walnego Zgromadzenia,
 6. Wystąpienie sprawozdawczo programowe, przedstawiciela Zarządu,
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej o działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 8. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem, z działalności i kierunkami dalszej działalności Stowarzyszenia,
 9. Głosowanie and udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 10. Wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej: a) zgłoszenie kandydatów, b) wybór Komisji Skrutacyjnej, c) przerwa (na przygotowanie kart do głosowania), d) przedstawienie i przyjęcie zasad wyborczych, e) głosowanie.
 11. Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 12. Wolne wnioski i dyskusja
 13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.